Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Hướng đạo sinh


Tuyên hứa Hướng đạo tại cù lao Hải đảo, Nha Trang (06g30, 14/10/1972)
Baghera bầy sói Cờ Lau

Baghera Xuân Mai và Baloo Tuyết Mai
tại trại Tam Bình, Tam Hiệp (1973)
Tuyết Mai - Xuân Mai 
Hội ngộ huynh trưởng Miền Trung tại Đại Lãnh, Khánh Hòa (2009)
Lê Mai, trưởng Đức, (xxx), trưởng Hùng
Lê Thị Xuân Mai và trưởng Phạm Thanh Hiệp (2009)
Trưởng Phạm Sĩ Nghĩa (Voi Điềm Đạm) và
Lê Thị Xuân Mai (Diệc Phiêu Lưu)
Trưởng Đức, trưởng Thanh Hiệp, trưởng Xuân Vỹ, trưởng xxx

1 nhận xét: