Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Trích ngang
Rằng thưa - gốc gác tuổi tên
Dày thân cát bụi vẽ nên hình người
Tôi sinh ra ở trên đời
Giữa nhân gian - một đất trời cũ mem.

Rằng thưa - Thiên hạ lạ, quen
Bấy phen bình lặng - bấy phen sóng dồi
Nổi, chìm - Tôi chỉ là tôi
Với muôn con mắt con người trước, sau.

Rằng thưa - Tấc dạ nông, sâu
Dở, hay - Đem ướm vào đâu cho cùng
Hèn, sang - Cao, thấp – lặp khung
Tôi đi, Tôi ở - Tôi trong kiếp người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét