Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Tẩu hỏaBởi đó chân tình
Nên đây cũng vậy
Trọng nhân như thể trọng mình
Cạn lòng chi đốt thành tro giấy
Trách đây tử tế - vạ hữu thân

Đó đổ thừa đây
Tại trời sinh đấy
Nhân chi sơ
Tội hữu chi tâm.

Xoay lưng - đây ngó trời than thở
Sống giữa đời
Âu cũng khó chính nhân?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét